tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Rodzaje mandatu

Mandat karny kredytowany
Mandat ten staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego – jeżeli podpisałeś mandat to stał się on prawomocny.
Mandat należy opłacić w terminie 7 dni od daty przyjęcia (tu dać link do odnośnika Jak opłacić mandat)
Skutkiem nieopłacenia mandatu w ww. terminie jest wszczęcie postępowania w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Mandat karny kredytowany otrzymany pocztą
Mandat taki staje się prawomocny z chwilą odbioru przesyłki poleconej zawierającej mandat.
Mandat należy opłacić w terminie 7 dni od daty przyjęcia (tu dać link do odnośnika Jak opłacić mandat)
Skutkiem nieopłacenia mandatu w ww. terminie jest wszczęcie postępowania w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Mandat karny gotówkowy
Mandat taki może być nałożony jedynie na osobę czasowo przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającą stałego miejsca zamieszkania lub pobytu.
Mandat ten uiszcza się strażnikowi i z tą chwilą mandat staje się prawomocny – podpis na mandacie jest potwierdzeniem, że grzywna została uiszczona strażnikowi.

Mandat karny zaoczny
Mandat taki może być nałożony jeżeli sprawcy nie było na miejscu wykroczenia i nie ma wątpliwości co do osoby tego sprawcy.
Mandat taki należy uiścić w terminie 14 dni od dnia wystawienia jeżeli mandat pozostawiono w takim miejscu, aby sprawca mógł go odebrać lub 14 dni jeżeli mandat doręczono sprawcy.
Mandat zaoczny prawomocność uzyskuje z chwilą jego uiszczenia.
Skutkiem nieuiszczenia mandatu w terminie jest skierowanie wniosku do sądu o ukaranie.
Opłacenie mandatu zaocznego po terminie np. piętnastego dnia także skutkuje skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie a uiszczona należność jest zwracana.