tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Deklaracja Dostępności

Straż Miejska Miasta Lublin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Straży Miejskiej Miasta Lublin

Data publikacji strony internetowej: 20.05.2015

Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.05.2015

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo z uwagi na:

brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;

brak opisów alternatywnych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;

brak audiodeskrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;

brak prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);

Wyłączenia:
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie ostatnio poddano przeglądowi i aktualizacji dnia 25.03.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paulina Marczak vel Marczuk, adres poczty elektronicznej sekretariat@986.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 5000. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Straż Miejska Miasta Lublin, ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin

Dojazd do budynku od ul. Królewskiej przez ul. Podwale, dojście do budynku od ul. Podwale poprzez schody terenowe.
Wejście główne do budynku z poziomu chodnika, drzwi rozwieralne, brak ograniczeń w obszarze kontroli.
Klatki schodowe dostępne z holu wejściowego oraz korytarza parteru, korytarze na I piętrze oraz niskim parterze dostępne z klatek schodowych, brak windy.
W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz toalet dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przy budynku znajduje się jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, dojście do budynku poprzez schody terenowe i schody zewnętrzne przy wejściu od parkingu.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem pod warunkiem zachowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.