tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Profilaktyka

 

W tym celu w naszej jednostce na podstawie Uchwały nr 491/XII/2019 Rady Miasta Lublinz dniem 01 stycznia 2020 roku został powołany Oddział Szkolno-Profilaktyczny który m.in. zajmuje się działaniami w zakresie bezpieczeństwa w szkołach oraz działaniami informacyjno-edukacyjnymi skierowanymi do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz organizowaniem działań alternatywnych (gry, zabawy, konkursy, festyny).

Do zadań Oddziału Szkolno - Profilaktycznego należy w szczególności:

a) współpraca z wybranymi szkołami w zakresie bezpieczeństwa i porządku w szkołach, wokół szkół i terenach przyległych do szkół;

b) kontrolowanie przestrzegania przepisów o ruchu drogowym w okolicach szkół;

c) reagowanie na przestępstwa i wykroczenia popełniane z udziałem nieletnich; 

d) prowadzenie działań profilaktycznych w ramach ustawowych kompetencji Straży;

e) opracowywanie i realizowanie w placówkach oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli  i rodziców;

f) planowanie, inspirowanie i organizowanie działań z zakresu prewencji mającej na celu zmniejszenie skali zjawisk patologicznych;

g) planowanie, inspirowanie i organizowanie działań z zakresu prewencji mającej na celu zmniejszenie skali zjawisk patologicznych;

h) zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży oraz współpraca  w tym zakresie ze szkołami, Policją oraz Sądami;

i) współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami oświaty oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie profilaktyki społecznej oraz profilaktyki uzależnień;

j) opracowywanie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów;

k) stała współpraca ze szkołami, przedszkolami, placówkami oświaty, urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie  bezpieczeństwa, profilaktyki społecznej oraz profilaktyki uzależnień;

l) opracowywanie regulaminów konkursowych;

 m) prowadzenie statystyki działań profilaktycznych;

n) opracowywanie harmonogramów spotkań w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych na terenie miasta Lublina;

o) pozyskiwanie wsparcia rzeczowego i finansowego na pomoce dydaktyczne oraz nagrody;

 

Aktualnie bezpośrednią współpracą w zakresie bezpieczeństwa w szkołach na terenie Lublina objęto 8 szkół podstawowych: 

(Szkoła Podstawowa nr 27 ul. Kresowa 1, Szkoła Podstawowa nr 45 ul. Radzyńska 5, Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Mickiewicza 2, Szkoła Podstawowa nr 44 ul. Tumidajskiego 6A, Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Radości 13 ,Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Długosza 8,Szkoła Podstawowa nr 51 ul. Bursztynowa 22, Szkoła Podstawowa nr 30 ul. Nałkowskich 110), w których bezpośrednio służbę pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej przy bezpośredniej współpracy z dyrekcją szkół oraz gronem pedagogicznym.Strażnicy miejscy oddelegowani do pracy w ww. szkołach zobowiązani są m.in. do:

• codziennego patrolowania terenów wokół szkół

• stałej współpracy z oddziałami naszej jednostki w z;akresie profilaktyki oraz eliminowania zagrożeń i problemów stwierdzonych w szkołach i ich okolicach;

• kontrolowania przestrzegania przepisów o ruchu drogowym w przydzielonym rejonie;

• reagowania na przestępstwa i wykroczenia popełniane szczególnie z udziałem nieletnich;

• zapobiegania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży;

• reagowania na zdarzenia związane:

a) ze sprzedażą nieletnim wyrobów alkoholowych i tytoniowych;

b) ze spożywaniem przez nieletnich wyrobów alkoholowych;

c) z używaniem przez nieletnich wyrobów tytoniowych;

d) z posiadaniem i używaniem przez nieletnich środków odurzających i substancji psychotropowych.

Funkcjonariusz Straży Miejskiej jest obecny na terenie szkoły codziennie w trakcie trwania lekcji.

Jego zadaniem jest zwracanie uwagi na bezpieczeństwo uczniów zarówno w szkołach, jak również w drodze do/z szkół, stały nadzór nad przestrzeganiem przez kierowców przepisów z zakresu ruchu drogowego w rejonie szkół (tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla idących do/z szkoły uczniów). 

Funkcjonariusze Oddziału Szkolno-Profilaktycznego wykonując swoje codzienne obowiązki zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na miejsca zagrożone zachowaniami patologicznymi (spożywanie napojów alkoholowych, palenie papierosów, wybryki chuligańskie zakłócanie ciszy nocnej i spokoju publicznego). Miejsca takie typowane są zarówno na podstawie własnych obserwacji, jak również zgłoszeń od rodziców i nauczycieli. Podczas długich przerw funkcjonariusz pomaga utrzymywać porządek na szkolnych korytarzach. 

Działalność profilaktyczna (edukacyjna i informacyjna) realizowana przez Straż Miejską Miasta Lublin obejmuje zasadnicze cele 

profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia, edukację ekologiczną oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

 

Zapraszamy wszystkich do podjęcia wspólnych ze Strażą Miejską Miasta Lublin działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Autor: AC-P
  • Profilaktyka społeczna

    Straż Miejska w Lublinie, każdego dnia zajmuje się profilaktyką kierowaną do dzieci i młodzieży, uczącej się w lubelskich placówkach oświatowych, ich rodziców oraz grona pedagogicznego. Ściśle współpracujemy w tym zakresie z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz z wybitnymi specjalistami z różnych dziedzin. W swych działaniach wspomagani jesteśmy przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Zdrowia, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, Sanepid, WORD oraz inne instytucje państwowe i prywatne.

    więcej »
  • Przeprowadzone akcje

    Straż Miejska Miasta Lublin oprócz prowadzenia zajęć edukacyjnych w trakcie każdego roku uczestniczy w licznych projektach edukacyjnych, spotkaniach, festynach i innych imprezach odbywających się na terenie Lublina.

    więcej »