tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Uchylenie mandatu

Prawomocny mandat karny uchyla sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna.
Ustal właściwość sądu: https://lublin-zachod.sr.gov.pl/wykaz-ulic-wedlug-wlasciwosci,m,mg,358

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w spawach o wykroczenia prawomocny mandat karny podlega uchyleniu:

  1. (art. 101 § 1) jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15-17 Kodeksu wykroczeń. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu  ;
  2. (art. 101 § 1a) jeżeli grzywnę nałożono wbrew zakazom określonym w art. 96 § 2 Kodeksu. Podlega on również uchyleniu, gdy grzywnę nałożono w wysokości wyższej niż wynika to z art. 96 § 1-1b Kodeksu, z tym że w takim wypadku jedynie w części przekraczającej jej dopuszczalną wysokość. Uchylenie następuje w trybie jw.;
  3. (art. 101 § 1b) mandat karny podlega uchyleniu w każdym czasie na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu, jeżeli:

a). Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego
b). Została nałożona grzywna tym mandatem; potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską