tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Trwają kontrole pod kątem gospodarowania nieczystościami ciekłymi w mieście Lublin

Od dnia 27 kwietnia 2021 roku Straż Miejska we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin prowadzi doraźne kontrole pod kątem gospodarowania nieczystościami ciekłymi w rejonie całego terenu miasta.

Kontrole mają na celu sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe pozbywają się odpadów zgodnie z przepisami oraz w jakie urządzenia służące do gromadzenia lub odprowadzenia ścieków zabezpieczone są poszczególne posesje. Kontrolowane są rachunki za wywóz ścieków oraz czy usługi wykonują przewoźnicy posiadający zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. 

Podczas kontroli sprawdzamy również czy nieruchomości, które zadeklarowały zagospodarowanie frakcji organicznej odpadów we własnych zakresie poprzez ich kompostowanie rzeczywiście posiadają kompostowniki. Dodatkowo podczas kontroli strażnicy sprawdzają również między innymi warunki przebywania zwierząt oraz oznakowanie posesji tabliczkami administracyjnymi.

Od 27 kwietnia sprawdzono już 260 lokalizacji.

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniaja utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanaliacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa takiej sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydmowa oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłaczenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość wyposazona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach.

Ponadto zgodnie z § 9 pkt 5 uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin częstotliwośc pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych to nie rzadziej niż jeden raz na sześć miesięcy.

 

Do dnia 7 lipca sprawdzono 260 lokalizacji, podczas których sporządzono 137 protokołów z czego:

- 2 sprawy trafiły do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin (brak urządzeń do odprowadzania i gromadzenia ścieków);

- 1 sprawa trafiła na Policję w związku z udaremniem kontroli z zakresu ochrony środowiska;

- stwierdzono 16 posesji przyłączonych do kanalizacji miejskiej;

- stwierdzono 7 posesji zabezpieczonych w przydomowe oczyszczlnie ścieków;

- stwierdzono 108 posesji zabezpieczonych w zbiornik bezodpływowy;

- 1 z lokalizacji to blok mieszkalny.