tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Straż Miejska ogłasza nabór na stanowisko strażnik-aplikant

Informujemy, że Straż Miejska Miasta Lublin ogłasza nabór na stanowisko strażnik miejski – aplikant.

Liczba etatów: 4

 

Kandydaci powinni mieć:

 • ukończone 21 lat,

 • posiadać obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie,

 • być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym,

 • mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,

 • korzystać z pełni praw publicznych,

 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne lub narodowe, ochrony środowiska, pedagogika,

 • udokumentowane, ukończone kursy i szkolenia: znajomość języków obcych, języka migowego, szkolenia z zakresu: samoobrony, sztuk walki, pierwszej pomocy, obsługi komputera,

 • udokumentowane uprawnienia specjalistyczne: ratownika medycznego, ratownika wodnego, sternika motorowodnego, instruktora sztuk walki, instruktora rekreacji ruchowej, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, prawo jazdy min. kat. B

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy (Policja, Żandarmeria wojskowa).

 

Rekrutacja składa się z czterech etapów.

1. Nadsyłanie dokumentów i ich weryfikacja pod kątem prawidłowości i zgodności z wymaganiami,

2. Testy sprawnościowe,

3. Test wiedzy (pytania z zakresu ustaw o strażach gminnych, o samorządzie lokalnym, prawa o ruchu drogowym oraz wiedzy o funkcjonowaniu lubelskiego samorządu)

4. Rozmowy kwalifikacyjne.

 

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, wynagrodzenie zasadnicze: 2700 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, pierwsza umowa zawarta na czas określony trwający 12 miesięcy, w czasie której aplikant przechodzi obowiązkowe szkolenie podstawowe, po roku zatrudnienia i pozytywnie zdanym egzaminie po ww. szkoleniu możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awansu na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym 3000 zł brutto, możliwość dalszych awansów, „13-sta pensja”, bezpłatne szkolenia, świadczenia socjalne, preferencyjne ubezpieczenia grupowe, bezpłatny basen, bezpłatne zajęcia z samoobrony z elementami technik i taktyk interwencji, zniżki na wydarzenia sportowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do sekretariatu Straży Miejskiej Miasta Lublin w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: strażnik miejski - aplikant" w terminie do dnia 12.01.2020

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat naboru, które można znaleźć w BIP Straży Miejskiej pod adresem:

https://biuletyn.lublin.eu/sm/praca/ogloszenia-o-naborze/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-straznika-miejskiego-aplikanta,3,15343,1.html

 

 

Autor: rb