tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Skargi i wnioski

Każdy ma prawo składać wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą

Czym jest skarga?
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Straż Miejską albo przez jej pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Skargą nie jest zgłoszenie interwencji – tu dać odnośnik do zakładki jak zgłosić interwencję

Czym jest wniosek?
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Wnioskiem nie jest zgłoszenie interwencji - tu dać odnośnik do zakładki jak zgłosić interwencję

Sposób i miejsce składania skarg i wniosków
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu.

Osobiście lub drogą pocztową
Straż Miejska Miasta Lublin
ul. Podwale 3a
20-117 Lublin

e-mail: sekretariat@986.pl

Adres ESP na platformie ePUAP: /sm_lublin/SkrytkaESP

Co powinna zawierać skarga lub wniosek?
O tym, czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje jego treść a nie forma zewnętrzna
Elementy skargi lub wniosku:

  • imię i nazwisko (nazwa) oraz adres wnoszącego
    W razie braku skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania
  • opisany przedmiot, z podaniem możliwie dokładnie wszelkich okoliczności
    Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, Straż Miejska wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania


Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
W razie niezałatwienia skargi w tym terminie Straż powiadamia skarżącego podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. W przypadku wniosków wskazywane są czynności podjęte w celu rozpatrzenia wniosku oraz przewidywany termin załatwienia

Sposób załatwienia
O sposobie załatwienia skargi lub wniosku Straż pisemnie zawiadamia skarżącego/wnioskodawcę.
Zawiadomienie o załatwieniu skargi zawiera informację o tym jak skarga została załatwiona, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi (zawiadomienie w formie dokumentu elektronicznego opatrzone jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 tj. że w przypadku, gdy skargę uznano za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi, a skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności Straż może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego.

Podstawa prawna
Przepis art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Przepisy art. 221 - 252 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków