tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków

Termin przyjęć w sprawach skarg i wniosków
Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin lub wyznaczony przez niego Zastępca Komendanta przyjmuje w poniedziałki w godz. 14:00 – 17:00, z wyjątkiem dni świątecznych
Komendant może wyznaczyć indywidualnie inny termin

Jak się zapisać?
Osobiście lub drogą pocztową
Straż Miejska Miasta Lublin
ul. Podwale 3a
20-117 Lublin
e-mail: sekretariat@986.pl
ESP na platformie ePUAP: /sm_lublin/SkrytkaESP
lub telefonicznie za pośrednictwem Sekretariatu Straży pod numerem 81 466 50 00
podając przedmiot spotkania i dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub numer telefonu)

Podstawa prawna
Przepisy art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego