tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Nabór na stanowisko strażnika miejskiego – aplikanta

 Straż Miejska Miasta Lublin ogłasza nabór na stanowisko strażnika miejskiego – aplikanta, w wymiarze 10 etatów.


Oferujemy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę z możliwością awansu, bezpłatne szkolenia, świadczenia socjalne, 13-tą pensję oraz pakiet innych korzyści.


Kandydaci powinni m.in. mieć ukończone 21 lat, obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie i być w pełni sprawnymi pod względem fizycznym i psychicznym, a także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do kancelarii ogólnej Straży Miejskiej Miasta Lublin w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: strażnik miejski - aplikant" w terminie do dnia 03.01.2024 r.
Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin.


Szczegółowe informacje o naborze, charakterze pracy oraz wymaganych dokumentach aplikacyjnych znajdują się na stronie BIP Straży Miejskiej Miasta Lublin pod adresem:

https://biuletyn.lublin.eu/sm/praca/ogloszenia-o-naborze/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-straznika-miejskiego-aplikanta,18,15343,1.html


Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i złożenia aplikacji na stanowisko strażnika miejskiego.


Autor: rb