tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Nabór do Straży Miejskiej Miasta Lublin

Informujemy, że Straż Miejska Miasta Lublin ogłasza nabór na stanowisko strażnik miejski – aplikant. Liczba etatów: 17.

 

Kandydaci powinni mieć ukończone 21 lat, posiadać obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie, być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

Dodatkowym atutem będzie:

 

  • wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne lub narodowe, ochrony środowiska, pedagogika,
  • udokumentowane, ukończone kursy i szkolenia: znajomość języków obcych, języka migowego, szkolenia z zakresu: samoobrony, sztuk walki, pierwszej pomocy, obsługi komputera,
  • udokumentowane uprawnienia specjalistyczne: ratownika medycznego, ratownika wodnego, sternika motorowodnego, instruktora sztuk walki, instruktora rekreacji ruchowej, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, prawo jazdy min. kat. B
  • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy (Policja, Żandarmeria wojskowa).

 

 

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, wynagrodzenie zasadnicze: 2400 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, pierwsza umowa zawarta na czas określony trwający 12 miesięcy, w czasie której aplikant przechodzi obowiązkowe szkolenie podstawowe, po roku zatrudnienia i pozytywnie zdanym egzaminie po ww. szkoleniu możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awansu na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym 2650 zł brutto, możliwość dalszych awansów, „13-sta pensja”, bezpłatne szkolenia, świadczenia socjalne, preferencyjne ubezpieczenia grupowe, bezpłatny basen, bezpłatne zajęcia z samoobrony z elementami technik i taktyk interwencji, zniżki na wydarzenia sportowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do sekretariatu Straży Miejskiej Miasta Lublin w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: strażnik miejski - aplikant" w terminie do dnia 20.11.2018 r.

Oferty, które wpłyną do Straży Miejskiej Miasta Lublin po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: 

Straż Miejska Miasta Lublin, ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin.

Za termin złożenia dokumentów uznaje się datę faktycznego wpływu dokumentów aplikacyjnych do sekretariatu Straży Miejskiej Miasta Lublin lub datę stempla pocztowego.

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat naboru, które można znaleźć w BIP Straży Miejskiej Miasta Lublin pod adresem:

https://biuletyn.lublin.eu/sm/praca/2018/nabor-na-wolne-stanowisko-straznika-miejskiego-aplikanta,6,1478,1.html

Autor: rb