tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Kto może zostać strażnikiem miejskim?

 

Funkcjonariuszem Straży Miejskiej może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 24 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (t.j.  Dz. U.  z 2019, poz. 1795).

 

1)     posiada obywatelstwo polskie,

 

2)     ukończyła 21 lat,

 

3)     korzysta z pełni praw publicznych,

 

4)     posiada co najmniej wykształcenie średnie,

 

5)     cieszy się nienaganną opinią,

 

6)     jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

 

7)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego
i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 

8)     ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Lock

Autor: AC-P