tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Nabór do Straży Miejskiej Miasta Lublin

Informujemy, że Straż Miejska Miasta Lublin ogłasza nabór na stanowisko strażnik miejski – aplikant. Liczba etatów: 5.

 

Kandydaci powinni mieć ukończone 21 lat, posiadać obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie, być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowym atutem będzie:

  • wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne lub narodowe, ochrony środowiska, pedagogika,

  • udokumentowane, ukończone kursy i szkolenia: znajomość języków obcych, języka migowego,

  • szkolenia z zakresu: samoobrony, sztuk walki, pierwszej pomocy, obsługi komputera,

  • udokumentowane uprawnienia specjalistyczne: ratownika medycznego, ratownika wodnego, sternika motorowodnego, instruktora sztuk walki, instruktora rekreacji ruchowej,

  • zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, prawo jazdy min. kat. B

  • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy (Policja, Żandarmeria wojskowa).

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do sekretariatu Straży Miejskiej Miasta Lublin w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adre­sem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: strażnik miejski - aplikant" w terminie

do dnia 29.01.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji rekrutacyjnej przewiduje się na dzień 2.02.2018 r.
Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: 
ul. Podwale 3 a 20-117 Lublin.

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat naboru, które można znaleźć w BIP Straży Miejskiej Miasta Lublin pod adresem:

 

 

https://bip2.lublin.eu/bip/sm/index.php?t=200&id=70837

Autor: rb